ข้อตกลง และเงื่อนไข

 1. บทนำ
  เงื่อนไขและข้อตกลงในการฝึกอบรมด้านงานบริการและด้านงานตรวจสอบรถยนต์ใช้แล้วในครั้งนี้เป็นข้อผูกพันระหว่าง หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว(“สมาคมฯ”)กับบริษัทคาร์ เครโดะ (ไทยแลนด์)Car Credo(Thailand)จำกัด(“บริษัท”) กับผู้ที่สมัครฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของบริษัท ซึ่งทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ https://auca-thai.com/ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้เรียน” บริษัทตกลงว่าผู้เรียนสามารถได้รับสิทธิต่างๆตามที่บริษัทจัดหาให้ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วม วีดีโอคอร์สเรียน,กิจกรรม,เอกสารต่างๆประกอบการเรียน,การถามตอบในห้องเรียน,การเรียนภาคปฏิบัติด้วยรถยนต์จริง และ ใบประกาศนียบัตรร่วมถึงLicense ทั้งนี้ เมื่อผู้เรียนทำการลงทะเบียน และ ชำระเงิน เข้าสู่ระบบอบรมของอคาเดมีแล้ว ผู้เรียนตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ในการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ผู้เรียนตกลงและยินยอมว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บ ใช้ประโยชน์ และกระทำใดๆอันเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
 3. เงื่อนไขทั่วไป
  1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ และเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกช่วงเวลาในการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้เรียนทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้ใน”เงื่อนไขทั่วไป ข้อที่4” ของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้
  2 ผู้เรียนตกลงและยอมรับว่าผู้เรียนมีหน้าที่ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ https://auca-thai.com/ อย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาเงื่อนไขการบริการต่างๆที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิก รวมถึงช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตามข้อ 3.1 โดยความรับผิดชอบของผู้เรียนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว
  3 เมื่อบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการหรือช่วงเวลาที่เงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลบังคับ และเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับแล้ว ให้ถือว่าผู้เรียนตกลงยอมรับในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกนั้น
  4 ผู้เรียนตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิกบริการใดๆ เมื่อผู้เรียนได้ชำระค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(หากมี)ให้แก่บริษัทแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ https://auca-thai.com/
 4. ผู้เรียนตกลงจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
  1.ดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ทำลาย ขโมย ข้อมูลเอกสาร,สื่อการเรียนการสอนหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือที่บริษัทจัดหามาให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรของบริษัท โดยบริษัทจะถือว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นความผิดอาญาตามกฎหมาย
  2.แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง หรือละเว้นการให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการสมัครเรียน รวมถึงหลักสูตรของบริษัท
  3.ทำการปล่อย ไวรัส สปายแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุมการทำงานของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัท ไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม
  4.กระทำการอื่นๆใดอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อเงื่อนไขและข้อตกลงในการบริการฉบับนี้
 5. สิทธิของบริษัท
  1.บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหลักสูตรและการสอนได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อ3 ของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้
  2.บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินกรณีที่ผู้เรียนต้องการยกเลิกการเรียนในหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครและชำระเงินไว้แล้ว โดยบริษัทมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการคืนเงินเป็นรายกรณี
  3.บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้เรียนเลื่อนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครและชำระเงินไว้แล้ว หากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรตามที่กำหนดไว้หรือผู้เรียนต้องการโอนคอร์สต่อให้ผู้อื่น ผู้เรียนตกลงจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี
 6. ทรัพย์สินทางปัญญา
  หลักสูตรและการพัฒนาเนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับการจัดการ จัดทำ และจัดหามาให้ผู้เรียนโดยบริษัท รวมถึง ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา ข้อมูล เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร สิขสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงอื่นในเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตร และการพัฒนาเนื้อหาดังกล่าวนั้น เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ผู้เรียนจะไม่ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย หรือ กระทำใดๆอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อัการจากบริษัท ทั้งนี้ การที่ผู้เรียนมีสิทธิเข้าถึงงานอันได้รับความคุ้มครองข้างต้น มิได้ทำให้ผู้เรียนมีสิทธิในความเป็นเจ้าของในงานอันได้รับความคุ้มครอง โดยผู้เรียนยอมรับว่างานอันได้รับความคุ้มครองยังคงเป็นของบริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตร และการพัฒนาเนื้อหาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
 7. การใช้งาน
  ผู้เรียนตกลงว่าจะใช้อุปกรณ์ วัสดุ หลักสูตร เนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนต่างๆเฉพาะเพื่อการศึกษาในหลักสูตรนั้นๆเท่านั้น ผู้เรียนตกลงว่าจะไม่นำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่กล่าวข้างต้นไปใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 8. ขอบเขตความรับผิดชอบ
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆซึ่งเกิดจาการที่ผู้เรียนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรใดๆชำระค่าเรียนและไม่เข้าเรียนตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด หรือการที่ผู้เรียนนำเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาหาความรู้ในหลักสูตรนั้นๆ หรือคัดลอก ทำซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และ/หรือเนื้อหาที่บริษัททจัดทำขึ้นไปใช้แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ หากกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้เรียนทำให้บริษัท และ/หรือ สมาคมฯหรือในครือของบริษัทถูกฟ้องร้องได้รับความเสียหาย ผู้เรียนตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงให้แก่บริษัท และ/หรือสมาคมฯหรือในเครือของบริษัท
 9. การยกเลิกสมัครเรียน
  หากผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ บริษัทมีสิทธิเพิกถอนและ/หรือระงับการเรียนในหลักสูตรที่ผู้เรียนได้สมัครและชำระค่าเรียนให้แก่บริษัทแล้วได้ทันที โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง เว็บไซต์ https://auca-thai.com/ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ(หากมี)ที่ผู้เรียนได้ชำระให้แก่บริษัทแล้ว ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการข้อใดอาจทำให้บริษัทเสียหายร้ายแรง บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการระงับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผุ้เรียน และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ผู้เรียน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวสมัครเรียนในหลักสูตรในก็ตามของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆต่อผู้เรียนในกรณีดังกล่าว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ของนโยบาย

1.1 บริษัทมีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับของข้อมูลนี้อย่างเคร่งครัด.

1.2 วัตถุประสงค์หลักของนโยบายนี้คือให้ความคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง การนำข้อมูลออกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง.

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกคุ้มครอง

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะคุ้มครองรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ.

2.2 บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้บริการและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

 1. การเก็บและการใช้ข้อมูล

3.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนโดยถูกต้องและเป็นธรรม, โดยเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้.

3.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเพื่อให้บริการ, การติดต่อ, และการประสานงานระหว่างผู้เรียนและสถาบัน

 1. การป้องกันและความปลอดภัยข้อมูล

4.1 บริษัทจะใช้มาตรการทางเทคโนโลยีและทางสถาบันเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนให้ปลอดภัย.

4.2 บริษัทจะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีระบบรหัสผ่านและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล.

 1. การเปิดเผยและการแจ้งข้อมูล

5.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้เรียน.

5.2 บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากเกิดกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย.

 1. สิทธิของผู้เรียน

6.1 ผู้เรียนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และสามารถขอให้ข้อมูลถูกแก้ไขหรือลบ โดยสามารถติดต่อมาทางที่อยู่และเบอร์ติดต่อที่ปรากฎอยู่หน้าเว็ปไซต์หรือทางLine Official ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้